Jun 23, 2012

ผลการวิจัย

                 1. ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี พบว่า         
                    ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับปานกลาง (= 2.72, S.D. = 0.68 ) เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลางจำนวน 2 ด้าน โดยเรียงลำดับของค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม ( = 3.28,  S.D. = 0.69 ) และด้านการมีส่วนร่วมในการกำหนดปัญหา ( = 2.78, S.D. = 0.77  ) ในขณะที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับน้อยจำนวน 2 ด้าน โดยเรียงลำดับของค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ( = 2.41,  S.D. = 0.81 ) และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ( = 2.35,  S.D. = 0.79 )
                2.  ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จำแนกตาม เพศ การศึกษา อาชีพ และรายได้ พบว่า
                          2.1  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จำแนกตามเพศ โดยรวมประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนทั้งเพศชายและเพศหญิงมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ด้านการมีส่วนร่วมในการกำหนดปัญหา และด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม อยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับน้อย ส่วนด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพศชายมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในระดับปานกลาง และเพศหญิงมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในระดับน้อย เมื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จำแนกตามเพศ ในภาพรวมพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนทั้งสองเพศอยู่ในระดับปานกลาง แต่ระดับการมีส่วนร่วมเฉลี่ยของทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยเพศชายมีระดับการมีส่วนร่วมมากกว่าเพศหญิง เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ทั้ง 4 ด้าน
                          2.2  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จำแนกตามอายุ โดยภาพรวมประชาชนส่วนใหญ่ มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นประชาชนที่มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการกำหนดปัญหา ประชาชนส่วนใหญ่ มีส่วนร่วมในการดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นประชาชนที่มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับน้อย ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นประชาชนที่มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี และ 61 ปีขึ้นไป มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับน้อย ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม ประชาชนทุกกลุ่มอายุ มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ประชาชนทุกกลุ่มอายุ มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับน้อย  เมื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จำแนกตามช่วงอายุ โดยภาพรวมพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการกำหนดปัญหา ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  และด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 ส่วนด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05
                          2.3  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จำแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมประชาชนส่วนใหญ่ มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับ ปานกลาง ยกเว้นผู้ที่มีการศึกษาระดับอื่นๆ มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับ น้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการกำหนดปัญหา ประชาชนส่วนใหญ่ มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นผู้ที่มีการศึกษาระดับอื่นๆ มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับน้อย ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  ประชาชนที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา,  มัธยมศึกษาตอนปลาย,  ปวส. หรือเทียบเท่าอนุปริญญา และระดับการศึกษา อื่นๆ มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับน้อย ประชาชนที่มีระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนประชาชนที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม ประชาชนที่มีระดับการศึกษาทุกระดับ มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับน้อย ยกเว้นประชาชนที่มีระดับการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และสูงกว่าปริญญาตรี มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จำแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละด้านพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจและด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 ในขณะที่ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ส่วนด้านการมีส่วนร่วมในการกำหนดปัญหา ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน
                          2.4  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จำแนกตามอาชีพ โดยภาพรวม ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกพืช หรือเลี้ยงสัตว์, อาชีพรับจ้างและ อาชีพค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนประชาชนที่ประกอบอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก และประชาชนที่มีอาชีพอื่นๆ เช่น นักศึกษา หรือไม่มีอาชีพ มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการมีส่วนร่วมในการกำหนดปัญหา ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น ประชาชนที่มีอาชีพอื่นๆ เช่น นักศึกษา หรือไม่มีอาชีพ มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับน้อย ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกพืช หรือเลี้ยงสัตว์ ประชาชนที่มีอาชีพรับจ้าง และประชาชนที่มีอาชีพอื่นๆ เช่น นักศึกษา หรือไม่มีอาชีพ มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับน้อย ส่วนประชาชนที่มีอาชีพค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนประชาชนที่ประกอบอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม ประชาชนส่วนใหญ่ มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นประชาชนที่ประกอบอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกพืช หรือเลี้ยงสัตว์, อาชีพรับจ้าง และ อาชีพค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับน้อย ประชาชนที่ประกอบอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนประชาชนที่มีอาชีพอื่นๆ เช่น นักศึกษา หรือไม่มีอาชีพ มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับ น้อยที่สุด  เมื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จำแนกตามอาชีพโดยภาพรวมพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 ทั้ง 4 ด้าน
                          2.5  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จำแนกตามรายได้ โดยภาพรวม ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นประชาชนผู้มีรายได้ต่ำกว่า 5,001  บาท มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการกำหนดปัญหา ประชาชนทั้งหมดมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ประชาชนที่มีรายได้ระหว่าง 10,001 20,000 บาท ประชาชนที่มีรายได้ระหว่าง 20,001 30,000 บาท และประชาชนที่มีรายได้ระหว่าง 30,001 บาท ขึ้นไป มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนประชาชนผู้มีรายได้ต่ำกว่า 5,001 บาท และประชาชนที่มีรายได้ระหว่าง 5,001 10,000 บาท มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับน้อย  ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม ประชาชนผู้มีรายได้ต่ำกว่า 5,001 บาท ประชาชนที่มีรายได้ระหว่าง 5,001 10,000 บาท และประชาชนที่มีรายได้ 30,001 บาท ขึ้นไป  มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนประชาชนที่มีรายได้ระหว่าง 10,001 20,000 บาท และประชาชนที่มีรายได้ระหว่าง 20,001 30,000 บาท มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ประชาชนที่มีรายได้ระหว่าง 10,001 20,000 บาท ประชาชนที่มีรายได้ระหว่าง 20,001 30,000 บาท และประชาชนที่มีรายได้ ตั้งแต่ 30,001 บาท ขึ้นไป มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนประชาชนผู้มีรายได้ต่ำกว่า 5,001  บาท และประชาชนที่มีรายได้ระหว่าง 5,001 10,000 บาท มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับน้อย  เมื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จำแนกตามรายได้ โดยภาพรวมพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้ง 4 ด้าน 

No comments:

Post a Comment