Jun 23, 2012

บทนำ

             องค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่น อันมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข แต่ในการฏิบัติงานนั้น จำเป็นจะต้องให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เพราะประชาชนผู้เป็นเจ้าของพื้นที่จะเป็นผู้รู้ปัญหา รู้ข้อมูลและรู้ความต้องการของท้องถิ่นตนเองอย่างแท้จริง และจากการปฏิบัติตามแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ผ่านมา ปรากฏว่า จากฐานข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.2) คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่อำเภอหนองหานยังไม่บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐานของเครื่องชี้วัด ได้แก่ ประชาชนในครัวเรือนยังติดสุรา การรับประทานอาหารที่ไม่มีคุณภาพ และมาตรฐาน และการไม่เข้าร่วมกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นในหมู่บ้าน รองลงมา ร้อยละ 76.9 ได้แก่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของหมู่บ้าน และไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อผลประโยชน์ของชุมชน (สรุปฐานข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน จปฐ.2 อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี, 2551) ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เริ่มตั้งแต่การร่วมในการกำหนดปัญหา ร่วมในการตัดสินใจ ร่วมในการดำเนินกิจกรรม และร่วมในการประเมินผล
                จากปัญหาดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้ทราบถึงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนอันจะนำไปสู่การแสวงหาแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น

No comments:

Post a Comment