Jun 23, 2012

บรรณานุกรม

กิตติม์  บุญชูวิทย์.  2544.  การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชนในเขตจังหวัดขอนแก่น. ขอนแก่น :
                คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เดชอุดม  ขุนทอง.  2550.  การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล : กรณีศึกษาตำบล
พิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.
วิวัฒน์  ภู่คะนองศรี.  2536.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานตำรวจชุมชนสัมพันธ์ในจังหวัดปัตตานี. วิทยานิพนธ์
                ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
สากล  ภู่ขันเงิน.  2548.  การมีส่วนร่วมของประชาชนตำบลหนองใหญ่ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ในการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล. ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
สมศักดิ์  น้อยนคร.  2551.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัด
อุตรดิตถ์.  วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองชนบท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

No comments:

Post a Comment